Aktualne projekty unijne AZIRO

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Recepta na sukces

Recepta na sukces

Realizowany od: 2021-10-01 do: 2022-12-31

„Recepta na sukces”

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE LIDZBARSKI KIWITY (GMINA WIEJSKA) LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA) LUBOMINO (GMINA WIEJSKA) ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) ORNETA (OBSZAR WIEJSKI)

nr RPWM.11.01.02-28-0011/20

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Biuro Projektu
ul. Żeromskiego 5/1A
10-351 Olsztyn
tel: 500-504-219
e-mail: edukacyjnaszansa@op.pl

 

Regulamin Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych Deklaracja uczestnictwa
  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Oświadczenia - GOPS, POPŻ, rejestracja, bezdomność, bierność Weryfikacja
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Umowa

 

Rodzice z subregionu ełckiego wracają do pracy

Rodzice z subregionu ełckiego wracają do pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy, Działanie: RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Okres realizacji projektu: od 2022-09-01 do 2023-09-30.

Wartość projektu: 899 301,05 zł, w tym dofinansowanie: 764 405,85 zł.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 25 osób (w tym 24 kobiet i 1 mężczyzny), mieszkańców subregionu ełckiego (obejmującego powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski) - rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (w tym dzieci z niepełnosprawnościami).

Grupę docelową stanowią:

- osoby aktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projekcie będą mogły utrzymać zatrudnienie

- osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (tj. przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym)

- oraz osoby pozostające bez zatrudnienia (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo) planujące powrót na rynek pracy.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości powrotu na rynek pracy min. 25 rodziców/opiekunów (24K, 1M) z terenu subregionu ełckiego sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 10% osób z niepełnosprawnością i 40% osób zamieszkujących obszary wiejskie (DEGURBA 3) w okresie od 01.09.2022 do 30.09.2023 poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi (tj. pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani) ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 oraz aktywizację zawodową bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3.

Formy wsparcia:

W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymają refundację części faktycznie poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem przez okres do 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. i nie dłużej niż do końca projektu. Rodzic wnosi wkład własny w kwocie 100 zł lub 300 zł – tj. kiedy dziecko pozostaje pod opieką w żłobku/ klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna wkład własny wynosi 100 zł, a kiedy dziecko jest pod opieką niani – 300 zł.

Ponadto bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektu poza wsparciem w postaci zapewnienia opieki nad ich dziećmi, będą mogli otrzymać wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej, która zwiększy ich szanse na rynku pracy. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy otrzymają pomoc coacha i doradcy zawodowego, bezpłatne szkolenie (za udział w którym otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie 10,43 zł/godzinę) oraz 3-miesięczny staż zawodowy (ze stypendium stażowym w kwocie – 1890,85 zł brutto).

Termin składania zgłoszeń:

Nabór do powyższego projektu prowadzony jest od 03.10.2022 r. do 17.10.2022 r. z możliwością prowadzenia naborów uzupełniających. 

Zakładane efekty projektu:

  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 8 osób
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 13 osób
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) – 44,3%
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) – 60,4%
  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 osób.

Więcej informacji:

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana do zgłoszenia się do projektu znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie, do pobrania na niniejszej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu w Olecku, ul. Wojska Polskiego 5 lok. 312, tel. 664 176 494, e-mail: edukacyjnaszansaaziro@gmail.com  

Regulamin
Karta oceny kandydata
Zaświadczenie ze żlobka
Formularz zgłoszeniowy