Projekty Olecko

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Od szkolenia do zatrudnienia II tura

Od szkolenia do zatrudnienia II tura

Realizowany od: 2020-09-01 do: 2021-09-30

„Od szkolenia do zatrudnienia II tura”

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE EŁCKI EŁK (GMINA WIEJSKA) KALINOWO (GMINA WIEJSKA) PROSTKI (GMINA WIEJSKA) STARE JUCHY (GMINA WIEJSKA) OLECKI (cały powiat) GOŁDAPSKI (cały powiat)

nr RPWM.11.01.01-28-0129/19

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Biuro Projektu
ul. Wojska Polskiego 5 p. 207
19-400 Olecko
tel: 798-966-866
e-mail: edukacyjnaszansaolecko@gmail.com

 

 

Regulamin Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie nr 1 Oświadczenie bezrobotny
Oświadczenie GOPS Oświadczenie POPŻ