Projekty

Projekty partnerskie

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Projekty Olecko

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Projekty Łódź

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Projekty Warszawa

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Aktualne projekty unijne AZIRO

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Zrealizowane projekty UE

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Zrealizowane projekty UE partnerskie

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Rozeznania i szacowania cenowe

AZIRO
Warszawa
 

Realizowany od: 2021-10-01 do: 2022-11-30

„Razem dbamy o siebie i rozwijamy się”

nr RPMA.09.01.00-14-g784/20-00
w ramach Działania 9.1,, Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego" RPO WM 2014-2020, projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej , zmienić sytuację życiową i zawodową spośród 80 osób w wieku od 18 lat o niskich kwalifikacjach, w tym os. bezrobotnych, będących mieszkańcami powiatu ostrowskiego : BROK (miasto), BROK (obszar wiejski), MAŁKINIA GÓRNA, ZARĘBY KOŚCIELNE.


Dofinansowanie projektu z UE: 883 101,03

 

13.10.2021

 Szacowanie wartości zamówienia - doradca zawodowy

Szacowanie wartości zamówienia - psycholog

Szacowanie wartości zamówienia - wynajem sali

Szacowanie wartości zamówienia - usługa cateringowa

22.11.2021

Szacowanie wartości zamówienia - usługi szkoleniowe

21.10.2012

 Rozeznanie cenowe na doradcę zawodowego

 Rozeznanie cenowe na wynajem sali

 Rozeznanie cenowe na usługi cateringowe

24.11.2021

 Rozeznanie cenowe na usługi szkoleniowe
 


AZIRO


"Rodzice z subregionu ełckiego wracają do pracy" RPWM.10.04.00-28-0013/22

Projekt realizowany przez: Edukacyjna Szansa AZIRO z siedzibą ul. Żeromskiego 5/1a 10-351 Olsztyn

Miejsce realizacji projektu: województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE: powiaty: EŁCKI (cały powiat), GIŻYCKI (cały powiat), OLECKI (cały powiat), PISKI (cały powiat), GOŁDAPSKI (cały powiat), WĘGORZEWSKI (cały powiat)


Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy
Numer i nazwa Działania: RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym
opiekę nad dziećmi do lat 3
Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Realizowany od: 2022-09-01 do: 2023-09-30

28.12.2022

Szacowanie wartości zamówienia - szkolenia - Rodzice z subregionu ełckiego wracają do pracy

04.01.2023

Rozeznanie cenowe - szkolenia Rodzice z subregionu ełckiego wracają do pracy


Fundacja Wspólniedla siebie

Z nami osiągniesz cel - I edycja
 

Projekt realizowany przez: 
Fundacja Wspólnie dla siebie ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, 
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl

Miejsce realizacji projektu:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE LIDZBARSKI KIWITY (GMINA WIEJSKA) LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA) LUBOMINO (GMINA WIEJSKA) ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) ORNETA (OBSZAR WIEJSKI)
nr RPWM.11.01.02-28-0010/20
realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"
Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie


08.08.2022


Szacowanie cenowe - doradca zawodowy + załączniki

Szacowanie cenowe - wynajem sali + załączniki

Szacowanie cenowe - psycholog + załączniki

Szacowanie cenowe - pośrednik pracy + załączniki

Szacowanie cenowe - wynajem sali + załączniki


16.08.2022


Rozeznanie cenowe - doradca zawodowy + załączniki

Rozeznanie cenowe - psycholog + załączniki

Rozeznanie cenowe - pośrednik pracy + załączniki

Rozeznanie cenowe - wynajem sali + załączniki

20.09.2022
 

Szacowanie cenowe - catering warsztaty + załączniki

Szacowanie cenowe - catering szkolenia + załączniki

 

23.09.2022


Szacowanie cenowe - szkolenia + załącznik

 

01.10.2022


Rozeznanie cenowe - szkolenia + załącznik

 

 

Fundacja Wspólniedla siebie

 

Z nami osiągniesz cel - II edycja

 

12.12.2022


Szacowanie cenowe - wynajem sali + załącznik


15.12.2022
 

Szacowanie cenowe - szkolenia + załącznik

27.12.2022


Rozeznanie cenowe - szkolenia + załącznik

 


 

AZIRO

Recepta na sukces
 

"Recepta na sukces" RPWM.11.01.01-28-0011/20 w ramach działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych wśród 30 os. w wieku 18-64 lata.o niskich kwalifikacjach,w tym os.bezrobotnych,które są mieszkańcami POW. LIDZBARSKI: LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA),LUBOMINO ,ORNETA ,KIWITY w okresie trwania projektu,które wpłyną na podniesienie zdolności do zatrudnienia do 31.12.2022. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO -WWM,dzięki organizacji form wsparcia o charakterze społecznym i zawodowym, edukacyjnym nacechowanych silnie oddziaływaniem prozatrudnieniowym. Dzięki realizacji projektu nastąpi odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestnicz.w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,zamieszkania lub pobytu(reintegracja społ.) oraz odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na RP (reintegracja zawod.) oraz zapobieganie procesom ubóstwa,marginalizacji i wyklucz. społ. Wsparcie skierowane do osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej,zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

04.10.2021
Szacowanie wartości zamówienia - Coach

05.10.2021
 Szacowanie wartości zamówienia - Psycholog

Szacowanie wartości zamówienia - Wynajem sali

06.10.2021
Szacowanie wartości zamówienia - Doradca zawodowy

13.10.2021
Szacowanie wartości zamówienia - Catering

14.10.2021
 Rozeznanie cenowe - Psycholog

Rozeznanie cenowe - Doradca zawodowy

Rozeznanie cenowe - Wynajem sali

21.10.2021
Rozeznanie cenowe - Catering

6.12.2021
Szacowanie wartości zamówienia - Pośrednik

10.12.2021
Szacowanie wartości zamówienia - Szkolenia zawodowe

14.12.2021
Rozeznanie cenowe - Pośrednik

20.12.2021
Rozeznanie cenowe - Szkolenia zawodowe

22.02.2022
Szacowanie wartości zamówineia - Szkolenia zawodowe

02.03.2022
Rozeznanie cenowe - Szkolenia zawodowe

09.05.2022
Szacowanie wartości zamówienia - Coach

19.05.2022
Szacowanie wartości zamówienia - Pośrednik

23.05.2022
Szacowanie wartości zamówienia - Szkolenia zawodowe

31.05.2022
Rozeznanie cenowe - Szkolenia zawodowe


MS Szkolenia Marlena Sobieska-Ciesielska

Rozwój i praca - to się opłaca!

"Rozwój i praca - to się opłaca!" RPWM.11.01.01-28-0072/20

Realizowany: od 01.05.2022 - 30.06.2023

Projekt realizowany przez:
MS Szkolenia Marlena Sobieska-Ciesielska w partnerstwie z Edukacyjna Szansa Aziro

Realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"
Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

26.08.2022
Szacowanie wartości zamówienia - szkolenia zawodowe gr. 1 + załącznik
Szacowanie wartości zamówienia - wynajem sali + załącznik
Szacowanie wartości zamówienia - pośrednik pracy + załącznik

05.09.2022
Zapytanie o cenę - szkolenia zawodowe
Rozeznanie cenowe - wynajem sali
Rozeznanie cenowe - pośrednik pracy

26.09.2022
Szacowanie wartości zamówienia - szkolenia zawodowe gr. 2 + załącznik

04.10.2022
Zapytanie o cenę - szkolenia zawodowe

19.10.2022
Szacowanie wartości zamówienia - szkolenia zawodowe gr. 3 + załącznik

28.10.2022
Zapytanie o cenę - szkolenia zawodowe

07.12.2022
Szacowanie wartości zamówienia - szkolenia zawodowe gr. 4 + załącznik

16.12.2022
Zapytanie o cenę - szkolenia zawodowe